Dlaczego warto angażować się w dialog techniczny z dostawcami

Od wprowadzenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, umożliwiającej zamawiającemu prowadzenie dialogu technicznego, minęło już ponad 5 lat. Miał być on odpowiedzią na rosnącą potrzebę komunikacji pomiędzy podmiotami sektora publicznego, zobligowanymi do stosowania ustawy PZP, i wykonawcami. Przygotowanie zamówienia wymaga bowiem specjalistycznej wiedzy technicznej na temat dostępnych na rynku rozwiązań, której co do zasady zamawiający nie ma.

Dialog techniczny nie stanowi odrębnego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tzn. nie kończy się on wyborem określonego wykonawcy. Nie oznacza to jednak w żadnym wypadku odstępstwa od podstawowych pryncypiów określonych ustawą. Dialog musi być prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań.

Dialog techniczny – jakkolwiek mający korzenie w sektorze publicznym – może być z dobrym skutkiem wykorzystywany również w sektorze prywatnym. Celem dialogu jest umożliwienie zamawiającemu pozyskania wiedzy niezbędnej do przygotowania postępowania oraz dokumentacji przetargowej, w tym wiedzy merytorycznej na temat dostępnych na rynku rozwiązań, dobrych praktyk w zakresie realizacji procesu wdrożeniowego, zasad utrzymania i rozwoju, kosztów realizacji przedsięwzięcia, a także charakterystyki podmiotów mogących zrealizować przedmiot zamówienia.

Softtutor Consulting wspiera w prowadzeniu dialogów i postępowań przetargowych na zakup kompleksowych rozwiązań informatycznych.

Przeczytaj artykuł