Kategoria

Ład informatyczny

Zakres usług

Nasz zespół skutecznie realizuje benchmarking kosztów usług IT, który pozwala naszym klientom podejmować rzetelne i oparte na faktach decyzje w zakresie działań optymalizacyjnych. Dzięki benchmarkom nasi klienci mogą porównywać usługi i procesy IT świadczone przy założonych warunkach SLA z uwzględnieniem określonych zasobów ludzkich uzyskując dokładne informacje jak koszty usług IT świadczonych w ramach organizacji mają się do analogicznych usług dostępnych na rynku. Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego IT pozwala naszym klientom obniżać koszty IT, racjonalizować warunki SLA i optymalizować koszt dostawy usług.
Pamiętając, że spełnienie warunków SLA nie koniecznie oznacza zadowolenie klienta prowadzimy badania satysfakcji klientów w celu optymalizacji funkcji usług wsparcia i dostarczania usług.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Benchmarking pozwala na porównanie kosztów usług IT z kosztami analogicznych usług dostępnych na rynku celem zbadania konkurencyjności usług IT względem oferty rynkowej i wskazać obszary, w których w szczególności kontrola kosztów powinna dać największy efekt optymalizacyjny.

Jesteśmy w stanie dostarczyć rzetelne badanie benchmarkingowe w ciągu kilku tygodni od zlecenia z uwzględnieniem modelu odzwierciedlającego oczekiwane przez klienta warunki SLA i warunki kontraktowe.

Zapewniamy sprawdzoną metodę pomiaru satysfakcji klienta i zestaw działań mających na celu jej zwiększanie.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

procesy ITIL
Usługowa organizacja IT

Zapewnienie operacyjnych usług IT dla wszystkich użytkowników wymaga szeregu umiejętności związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami, dla których wymagane są osoby z odpowiednim zestawem kompetencji i zachowań.

Procesy IT
Ocena dojrzałości procesów IT

Do oceny dojrzałości procesów IT używamy dobrych praktyk w obszarze ładu informatycznego zebranych w COBIT 5.

architektura IT
Architektura aplikacji i danych

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa.

Zarządzanie architekturą korporacyjną

Podczas gdy organizacje dla uzyskania przewagi konkurencyjnej budują złożone środowiska biznesowe i IT, dla zarządzania i kontroli architektury korporacyjnej o rosnącej kompleksowości niezbędne jest wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ładem architektonicznym.

CASE STUDY