Architektura korporacyjna

ARCHITEKTURA KORPORACYJNA

Kategoria

Architektura Korporacyjna

ARCHITEKTURA KORPORACYJNA – ZAKRES USŁUG

Podczas gdy organizacje dla uzyskania przewagi konkurencyjnej budują złożone środowiska biznesowe i IT, dla zarządzania i kontroli architektury korporacyjnej o rosnącej kompleksowości niezbędne jest wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ładem architektonicznym. Rolą ładu jest zapewnienie, że architektura korporacyjna jest zgodna z wymaganiami przepisów, pryncypiami architektonicznymi i standardami obowiązującymi w organizacji.
Przedsiębiorstwo powinno kontrolować w jaki sposób organizacja wykorzystuje technologie w obszarze badań, rozwoju i produkcji swoich towarów i usług ze względu na jej wszechobecność w całym spektrum procesów organizacji. Ład architektoniczny określa obowiązki organów zarządzających i identyfikuje usługi niezbędne do tworzenia i skutecznego zarządzania repozytorium architektury korporacyjnej

ARCHITEKTURA KORPORACYJNA I SYSTEMY ZARZĄDZANIA
KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Architektura korporacyjna pozwala organizacji na planowanie inwestycji w zgodzie z przyjętą strategią i planem działań operacyjnych w kontekście biznesowym i technologii informatycznych. Pozwala ona na stosowne zwymiarowanie i efektywną realizację projektów na bazie rzetelnej informacji o architekturze, a także śledzenie zmian w każdej z domen architektonicznych.

Opracowane widoki architektoniczne dostarczają pełnej wiedzy na temat środowiska aplikacyjnego i infrastruktury, a także powiązań i zależności pomiędzy nimi oraz procesami biznesowymi. Pozwalają one na dokładną analizę wpływu, planowanie ciągłości działania oraz tworzenie planów odtworzenia IT.

P

Pomagamy zdefiniować optymalną strukturę repozytorium architektonicznego, które powinno dostarczyć menadżerom, architektom i kierownikom projektów całościowy obraz architektury korporacyjnej, jak również szczegółowe widoki architektoniczne. Repozytorium powinno obejmować rozwiązania, modele architektury korporacyjnej i bloki budowlane niezbędne do skutecznego podejmowania decyzji inwestycyjnych, określania kluczowych obszarów decyzyjnych, oceny wagi przedsięwzięć oraz przyszłego ich wpływu ze względu na powszechność i możliwości ponownego użycia komponentów w nich powstających.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Ocena dojrzałości architektonicznej

Do oceny dojrzałości architektonicznej stosujemy powszechnie stosowaną i akceptowaną na całym świecie metodę.

procesy ITIL
Usługowa organizacja IT

Zapewnienie operacyjnych usług IT dla wszystkich użytkowników wymaga szeregu umiejętności związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami, dla których wymagane są osoby z odpowiednim zestawem kompetencji i zachowań.

architektura IT
Architektura aplikacji i danych

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo IT

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom. Powszechne dzisiaj możliwości łączności między ludźmi, urządzeniami i firmami stwarzają zupełnie nowe niebezpieczeństwa.

ARCHITEKTURA KORPORACYJNA
CASE STUDY