Audyt Informatyczny

AUDYT INFORMATYCZNY

Kategoria

Audyt IT

AUDYT INFORMATYCZNY – ZAKRES USŁUG

Audyt informatyczny realizujemy w zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły. Głównymi celami audytu IT jest poświadczenie zgodności, a w przypadku jej braku identyfikacja obszarów wymagających działań naprawczych i zdefiniowanie związanych z nimi rekomendacji.
Wykonujemy badania funkcjonujących w organizacji mechanizmów kontrolnych, audyty obiektów, badania kontroli wewnętrznej, audyty stanu wdrożenia systemów informatycznych, analizy procesu tworzenia aplikacji, a także kompleksowe audyty informatyczne koncentrujące się na specjalistycznych obszarach IT.

AUDYT INFORMATYCZNY
KORZYŚCI PŁYNĄCE Z AUDYTU

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Nasze raporty z audytów systemu informatycznego przygotowujemy zgodne z wymaganiami standardów i wytycznych w zakresie audytu i zapewniania jakości systemów informatycznych, które są publikowane przez ISACA.

Mając na uwadze, że wyniki kontroli mogą mieć znaczący wpływ na decyzje dotyczące zarządzania organizacją, nasz kompetentny i niezależny zespół dostarcza pełnych, kluczowych, a przede wszystkim wiarygodnych dowodów na poparcie wniosków audytowych.

Audyt oprogramowania i aplikacji koncentruje się na niezawodności, bezpieczeństwie i dostępności systemu, ale może być również ograniczony do konkretnego aspektu systemu, takiego jak integralność danych, przechowywanie i odzyskiwanie lub jego wartość operacyjna. Z operacyjnego punktu widzenia zakres audytu może obejmować ocenę procesu utrzymania, kontroli zmian lub odzyskiwania danych po awarii.

ocesu utrzymania, kontroli zmian lub odzyskiwania danych po awarii.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Strategia IT
Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

Ocena dojrzałości architektonicznej

Do oceny dojrzałości architektonicznej stosujemy powszechnie stosowaną i akceptowaną na całym świecie metodę.

Bezpieczeństwo IT

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom.

audyt i nadzór projektu IT
Zapewnienie jakości

Wspieramy transformację organizacji poprzez implementacje nowych technologii na bazie naszego wieloletniego doświadczenia biznesowego i technicznego.

AUDYT INFORMATYCZNY – CASE STUDY