Strategia IT

STRATEGIA IT

Kategoria

Audyt IT

STRATEGIA IT – ZAKRES USŁUG

Czy strategia IT ma szczególne znaczenie? Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii także podczas opracowywania strategii IT. Przedsiębiorstwa stymulują swoją działalność poprzez innowacyjne wykorzystanie IT, stojąc przed wyzwaniem optymalizacji kosztów usług IT, utrzymania ryzyka związanego z IT na dopuszczalnym poziomie i koniecznością zapewnienia zgodności działania z obowiązującymi branżę regulacjami.
Nasze podejście bazuje na zastosowaniu sprawdzonych metodyk w obszarze zarządzania projektami takich jak Prince2 i SCRUM, podejściu usługowym wynikającym z zastosowania biblioteki ITIL, procesach ładu korporacyjnego IT określonych w ITIL i COBIT, a także zasadach zarządzania architekturą korporacyjną zgodnie z ramami TOGAF.

STRATEGIA IT
KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Mapujemy zależności pomiędzy celami biznesowym i celami IT, a następnie opracowujemy strategię IT, zawierającą zdefiniowane inicjatywy niezbędne do osiągnięcia zamierzonych celów. To pozwala nam skutecznie określać priorytety do realizacji i doskonalenia, a także zapewnia ramy zarządzania IT zgodne z celami strategicznymi organizacji i związanego z nimi ryzyka.

Wspieramy kluczowe wyzwania współczesnych organizacji, związanych z koniecznością lepszego dopasowania IT do potrzeb biznesu, budowaniem własnych kompetencji lub outsourcingiem, a także podejmowaniem decyzji dotyczących inwestycji IT, architektury IT, a także projektowania i zarządzania organizacją IT.

Zwiększamy efektywność współpracy pomiędzy IT i biznesem poprzez zapewnienie wsparcia w rozwoju i wdrażaniu skutecznych, długoterminowych strategii IT i bieżących planów operacyjnych.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Doradztwo IT
Dobór rozwiązań IT

Rozwiązania IT mają ogromny wpływ na funkcjonowanie organizacji, a w szczególności realizację procesów biznesowych oraz bezpieczeństwo danych przez nią przechowywanych.

Efektywność IT

Nasz zespół skutecznie realizuje benchmarking kosztów usług IT, który pozwala naszym klientom podejmować rzetelne i oparte na faktach decyzje w zakresie działań optymalizacyjnych.

transformacja cyfrowa IT
Transformacja organizacji

W obecnych realiach biznesowych firmy muszą budować elastyczne struktury, stawiać czoła powszechnym zakłóceniom i szukać nowych możliwości stymulowania wzrostu.

Zarządzanie projektami

W miarę jak systemy IT stały się ważnym elementem budowania przewagi konkurencyjnej w wielu branżach, projekty związane z ich wdrożeniem są coraz większe, dotykają większego zakresu operacji organizacji i stwarzają nowe zagrożenia, w przypadku gdy pojawiają się problemy.

STRATEGIA IT
CASE STUDY