bpmn modelowanie
Kategoria

Architektura korporacyjna – modelowanie bpmn

Zakres usług

Chcąc wykorzystać swoją przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa muszą kompleksowo i w sposób zorganizowany podejść do zarządzania danymi. Architektura danych organizacji powinna opisywać strukturę logicznych i fizycznych zasobów danych oraz źródła danych.
Realizując projekty dla naszych klientów używamy sprawdzonych technik modelowania, pozwalających jednoznacznie określić wymagania względem danych, które są niezbędne dla skutecznej realizacji procesów biznesowych wspieranych przez stosowne aplikacje informatyczne w organizacji. Projektujemy i dostarczmy naszym klientom skuteczne metody zarządzania danymi jak najbardziej dopasowane do ich potrzeb biznesowych. Zajmujemy się również projektowaniem optymalnego modelu danych organizacji pozwalającego na wydajne i niezawodne przetwarzanie informacji.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

W ramach prac definiujemy pryncypia modelu zarządzania danymi, a następnie opracowujemy model zarządzania danymi na bazie identyfikacji źródeł informacji i danych oraz analizy interesariuszy. Pomagamy organizacji zrozumieć jak funkcje biznesowe, procesy i usługi wykorzystują dane oraz gdzie w organizacji dane są tworzone, przechowywane oraz w jaki sposób są przekazywane i wykorzystywane w postaci raportów.

Posiadamy kompetencje w obszarze Master Data Management. Realizujemy analizy przepływu danych w organizacji oraz pomagamy w opracowaniu i wsparciu we wdrożeniu modelu konsolidacji danych na potrzeby analizy i raportowania.

Modelowanie danych jest tworzone przez zespoły profesjonalnych analityków dziedzinowych przy ścisłej współpracy z biznesem i potencjalnymi użytkownikami systemów IT. Jedną z kluczowych kwestii merytorycznych jest jednoznaczne określenie, które elementy aplikacji w całościowej architekturze systemów przechowują dane podstawowe.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Ocena dojrzałości architektonicznej

Do oceny dojrzałości architektonicznej stosujemy powszechnie stosowaną i akceptowaną na całym świecie metodę.

architektura IT
Architektura aplikacji i danych

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa.

Zarządzanie architekturą

Podczas gdy organizacje dla uzyskania przewagi konkurencyjnej budują złożone środowiska biznesowe i IT, dla zarządzania i kontroli architektury korporacyjnej o rosnącej kompleksowości niezbędne jest wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ładem architektonicznym.

Audyt Informatyczny
Audyt informatyczny

Realizujemy profesjonalne prace audytowe o różnym zakresie dostosowanym do potrzeb naszych klientów każdorazowo prezentując wyniki w sposób kompletny, jasny i zwięzły.