Audyt Informatyczny

AUDYT IT

Kategoria

Audyt IT

AUDYT IT – ZAKRES USŁUG

Audyt IT ma na celu poświadczenie zgodności, a w przypadku jej braku, identyfikację obszarów wymagających działań naprawczych i zdefiniowanie związanych z nimi rekomendacji. Zakres audytu zależy w każdym wypadku od konkretnych potrzeb klienta. Dokładamy wszelkich starań, aby wyniki audytu IT zaprezentować w sposób jasny i zwięzły. W ramach naszych usług wykonujemy badania mechanizmów kontrolnych funkcjonujących w organizacji, badania kontroli wewnętrznej, audyty obiektów, audyty stanu wdrożenia systemów informatycznych, analizy procesu tworzenia aplikacji. Zajmujemy się również kompleksowymi audytami IT skoncentrowanymi na specjalistycznych obszarach IT.

AUDYT IT – KORZYŚCI PŁYNĄCE Z AUDYTU

Zachęcamy do sprawdzenia korzyści osiąganych dzięki realizacji audytu IT.

Zgodność z najwyższymi standardami – raporty z audytów IT tworzymy zgodnie z wymaganiami standardów i wytycznych w zakresie audytu i zapewniania jakości systemów informatycznych, publikowanymi przez ISACA.

Dostęp do dowodów popierających wnioski audytowe – jako że wyniki kontroli mogą mieć istotny wpływ na decyzje dotyczące zarządzania organizacją, zwracamy szczególną uwagę na dostarczenie pełnych, wiarygodnych dowodów na poparcie wniosków audytowych. Dba o to niezależny i kompetentny zespół ekspertów.

Możliwość wykonania audytu dla konkretnych aspektów systemu – audyt oprogramowania i aplikacji koncentruje się na niezawodności, bezpieczeństwie i dostępności systemu, wykonujemy również audyty ograniczone do wybranego aspektu, np. integralności danych, czy też przechowywania i odzyskiwania danych Biorąc pod uwagę operacyjny punkt widzenia zakres audytu może obejmować ocenę procesu utrzymania, kontroli zmian lub odzyskiwania danych po awarii.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Strategia IT
Strategia IT

Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, organizacje muszą podejmować decyzje biznesowe wspierając się wysokiej jakości informacją i osiągać doskonałość operacyjną, dzięki niezawodności i skutecznemu zastosowaniu technologii.

Ocena dojrzałości architektonicznej

Do oceny dojrzałości architektonicznej stosujemy powszechnie stosowaną i akceptowaną na całym świecie metodę.

Bezpieczeństwo IT

Potencjał zagrożeń w świecie informatycznym ciągle rośnie i podlega dynamicznym zmianom.

Zapewnienie jakości

Wspieramy transformację organizacji poprzez implementacje nowych technologii na bazie naszego wieloletniego doświadczenia biznesowego i technicznego.

AUDYT INFORMATYCZNY – CASE STUDY