Congratulations to KZGW

KZGW został wyróżniony w konkursie Zielony Laur 2012 za wdrożenie Systemu Informatycznego dla obsługi Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (SIKPOŚK). Wdrożenie systemu zostało wykonane na podstawie projektu technicznego opracowanego przez Softtutor Consulting.
SIKPOŚK jest pierwszym, profesjonalnym systemem informatycznym do obsługi KPOŚK i w pełni umożliwia monitorowanie realizacji zadań wynikających ze zobowiązań rządu RP przyjętych w Traktacie Akcesyjnym w części dotyczącej dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych.

Wdrożenie SIKPOŚK umożliwi prowadzenie spójnej i efektywnej polityki zarządzania danymi związanymi z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Dzięki nowemy systemowi polepszy się jakość zbieranych danych oraz zostanie zapewniona pełna kontrola nad realizacją jednego z najtrudniejszych i najkosztowniejszych zadań w zakresie ochrony środowiska w Polsce. System ten pośrednio przyczyni się także do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych naszego kraju przez poprawę stanu wód w Polsce. Do głównych celów biznesowych związanych z wdrożeniem SIKPOŚK zaliczyć można stworzenie scentralizowanej bazy danych na potrzeby realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych oraz zapewnienie możliwości dostępu oraz modyfikacji danych przez KZGW, Ministerstwo Środowiska i inne, uprawnione instytucje zewnętrzne (Urzędy Marszałkowskie, NFOŚiGW, WFOŚiGW, RZGW, GIOŚ, WIOŚ, itp.). Kolejnym celem jest wprowadzenie mechanizmów wymiany danych z instytucjami zewnętrznymi oraz zwiększenie bezpieczeństwa zasobów informacyjnych poprzez wdrożenie skutecznych mechanizmów zarządzania dostępem i uprawnieniami użytkowników systemu.

Usługi doradcze Softtutor objęły również obsługę postępowania przetargowego na wybór dostawcy Systemu oraz wsparcie wdrożenia Quality Assurance.