IT effiency
Kategoria

Ład informatyczny

Zakres usług

Nasz zespół skutecznie realizuje benchmarking kosztów usług IT, który pozwala naszym klientom podejmować rzetelne i oparte na faktach decyzje w zakresie działań optymalizacyjnych. Dzięki benchmarkom nasi klienci mogą porównywać usługi i procesy IT świadczone przy założonych warunkach SLA z uwzględnieniem określonych zasobów ludzkich uzyskując dokładne informacje jak koszty usług IT świadczonych w ramach organizacji mają się do analogicznych usług dostępnych na rynku. Stosowanie dobrych praktyk ładu korporacyjnego IT pozwala naszym klientom obniżać koszty IT, racjonalizować warunki SLA i optymalizować koszt dostawy usług.
Pamiętając, że spełnienie warunków SLA nie koniecznie oznacza zadowolenie klienta prowadzimy badania satysfakcji klientów w celu optymalizacji funkcji usług wsparcia i dostarczania usług.

KORZYŚCI

Trzy kluczowe korzyści, które możesz osiągnąć współpracując z nami.

Benchmarking pozwala na porównanie kosztów usług IT z kosztami analogicznych usług dostępnych na rynku celem zbadania konkurencyjności usług IT względem oferty rynkowej i wskazać obszary, w których w szczególności kontrola kosztów powinna dać największy efekt optymalizacyjny.

Jesteśmy w stanie dostarczyć rzetelne badanie benchmarkingowe w ciągu kilku tygodni od zlecenia z uwzględnieniem modelu odzwierciedlającego oczekiwane przez klienta warunki SLA i warunki kontraktowe.

Zapewniamy sprawdzoną metodę pomiaru satysfakcji klienta i zestaw działań mających na celu jej zwiększanie.

POZNAJ GRUPĘ USŁUG POWIĄZANYCH

Celem zwiększenia wartości Twojej firmy oferujemy kompleksowe usługi doradztwa biznesowego.

Beautiful customer representative with headset smiling during a telephone conversation
Usługowa organizacja IT

Zapewnienie operacyjnych usług IT dla wszystkich użytkowników wymaga szeregu umiejętności związanych z infrastrukturą IT i aplikacjami, dla których wymagane są osoby z odpowiednim zestawem kompetencji i zachowań.

Procesy IT
Ocena dojrzałości procesów IT

Do oceny dojrzałości procesów IT używamy dobrych praktyk w obszarze ładu informatycznego zebranych w COBIT 5.

Applications and Infrastructure-1
Architektura aplikacji i danych

Architektura aplikacji jest to opis logicznego grupowania funkcji, które zarządzają obiektami niezbędnymi do przetwarzania informacji i wspierania celów przedsiębiorstwa.

laptop, cup and diary on table in office
Zarządzanie architekturą korporacyjną

Podczas gdy organizacje dla uzyskania przewagi konkurencyjnej budują złożone środowiska biznesowe i IT, dla zarządzania i kontroli architektury korporacyjnej o rosnącej kompleksowości niezbędne jest wykorzystanie dobrych praktyk w obszarze zarządzania ładem architektonicznym.

CASE STUDY